Obec Uhlířov
obec Uhlířov

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen – služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví Obce Uhlířov

Schváleno Zastupitelstvem Obce Uhlířov dne 28.1.2019 usnesením číslo 10/3

Ceník upravuje ocenění věcných břemen v případě, kdy Obec Uhlířov, jako strana povinná, smluvně umožní třetí osobě, jako straně oprávněné, zatížit nemovitost ve vlastnictví Obce Uhlířov právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Věcná břemena představují soubor právních norem, které věcně a právně omezují vlastníka nemovité věci (stavby či pozemku) ve prospěch jiného subjektu tak, že je povinen něco konat nebo strpět nebo něčeho se zdržet. V právním vztahu věcného břemene na jedné straně vstupuje povinný – subjekt mající určitou povinnost a na straně druhé oprávněný – subjekt (konzument) práva. Právo věcného břemene obecně upravuje občanský zákoník.

 

Inženýrské sítě:

Volný terén                     200Kč/bm

Chodník                          1200Kč/bm

Komunikace – podélné vedení ve vozovce   1200Kč/bm

Komunikace podélné vedení mimo zpevněnou vozovku (krajnice)    300Kč/bm

Komunikace – příčné vedení (překop)            1200Kč/bm

Komunikace – příčné vedení (protlak)             800Kč/bm

Nadzemní vedení                                            300Kč/bm

Stavební těleso (např. sloup, skříň, šachta a poklop…)      2000Kč/bm

Služebnost stezky, průhonu, cesty                                     50Kč/m2

Výše úhrady za zřízení věcného břemene se stanoví jako součin počtu měrných jednotek určených dle geometrického zaměření uložení vedení a příslušné sazby za měrnou jednotku. Minimální výše úhrady za zřízení věcného břemene (pro jednu stavební akci a jednu smlouvu) činí 2.000Kč. Pro fyzické osoby nepodnikající se celková hodnota násobí koeficientem 0,1. K výsledné částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

Budou-li současně budovány dvě či více staveb (např. voda + odpad v jednom výkopu), tak se sazba násobí počtem „oprávnění – samostatných věcných břemen“. Náhrada bude zpravidla jako jednorázová (najednou při zřízení – při podpisu smlouvy).

Věcné břemeno může být rozhodnutím Zastupitelstva Obce Uhlířov v odůvodněných případech či v případech hodných zvláštního zřetele poskytnuto bezúplatně, sníženo, či zvýšeno.

               

Jiří Švendt – starosta obce

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Czech POINT

Czech POINT

Evropská databanka

e-zakázky

Registr smluv

ilustrační foto