Pokud máte zájem o odebírání aktuálních informací z obecního úřadu prostřednictvím
e-mailu, zaregistrujte se níže vložením svého
e-mailu do kolonky
"Váš e-mail". 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Svatby

v kulturním domě

Svatby v kulturním domě

Informace ke svatbám

v místním kulturním

domě naleznete zde
:

pronajem-kulturniho-domu/

 

http://www.facebook.com/KDUhlirov

KD

Jsme členy mikroregionu:

Mikroregion Hvozdnice

 

 

Čtvrté setkání

Mikroregionu

Czech POINT

e-zakázky

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Nájemní smlouva ke stažení zde

 

Smlouva o nájmu části kulturního domu

 

 

Obec Uhlířov

zastoupená Jiřím Švendtem

starostou obce

IČ: 635421

Banka CREDITAS a.s. , č.ú. 101037515/2250

(dále jako pronajímatel)

a

Příjmení a jméno:

Bydliště:

IČ:

Číslo účtu:

(dále jako nájemce)

 

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

 

I.

Předmět a účel nájmu

1. Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci k užívání prostory nacházející se v nemovitosti ve vlastnictví pronajímatele, budově bez č.p./č.e. – stavba občanského vybavení (kulturní dům) na pozemku parc.č.7 v obci Uhlířov a to přízemní sklad, kuchyň s výčepem, přísálí, sál s tanečním parketem, šatnu, jeviště, WC a přilehlé chodby.

2. Uvedené prostory přenechává pronajímatel nájemci za účelem jejich užívání pro konání rodinných oslav, svateb, pohřebních hostin, tanečních zábav, plesů nebo schůzí.

3. Součástí této smlouvy je také pronájem movitých věcí, tvořících vybavení těchto prostor
a vybavení kuchyně nádobím a to:

 

 Chafing ohřívač pokrmů 2ks - cena za kus 1200kč  Jedna hořlavá pasta cena 25kč

 Poškozeno vybavení:

 

 

 

II.

Nájemné a cena služeb

 

1. Za pronájem pronajatých prostor včetně movitých věcí označených v čl.I. této smlouvy se nájemce zavazuje platit pronajímateli částku ve výši                      . Kč celkem, vypočtenou dle ceníku nájmu a služeb schváleného zastupitelstvem obce Uhlířov dne 14.12.2017 usnesením 6/19, se kterým byl nájemce seznámen.

2. Nájemné a cena služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostor jsou splatné na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo v hotovosti takto:

     a) nájemce je povinen uhradit zálohu na nájemné a služby ve výši 5000,-Kč do 7 dnů od provedené rezervace prostor v kulturním domě,

     b) zbylou část nájmu včetně ostatních finančních závazků je nájemce povinen uhradit

     do 7.dne po skončení nájmu.

3.  V případě, že nájemce neuhradí zálohu na nájemné a služby dle bodu II. odst.2 písm.a) ve sjednané lhůtě rezervace se ruší.

4. V případě, že nájemce zruší rezervaci či odstoupí od této smlouvy v době kratší než 3 měsíce přede dnem počátku nájmu, tak je povinen zaplatit pronajímateli odstupné ve výši uhrazené zálohy dle bodu II. odst.2 písm.a).

 

 

 

III.

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 

1. Pronajímatel je povinen odevzdat pronajaté prostory nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání, v tomto stavu je svým nákladem udržovat a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním pronajatého prostoru spojeno. Při předání klíčů od objektu je pronajímatel povinen seznámit nájemce se všemi povinnostmi uvedenými níže.

2. Nájemce je povinen užívat pronajaté prostory  jen k účelu, ke kterému byly pronajaty a přitom je povinen dodržet limit počtu osob stanovený kolaudačním rozhodnutím ve výši max.120 osob (kapacita kulturního zařízení).

3. Nájemce je bez zbytečného odkladu povinen pronajímateli oznámit potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

4. Nájemce je povinen pronajaté prostory vrátit řádně uklizené ve stavu v jakém je převzal. V případě, že nájemce povinnost pronajaté prostory řádně po ukončení akce uklidit nesplní je pronajímatel oprávněn zajistit provedení úklidu na své náklady a tyto v plné výši přeúčtovat nájemci. Nájemce je povinen tyto náklady uhradit.

5. Nájemce je povinen dodržovat povinnosti na úseku požární ochrany v souladu se zákonem.             Pronajímatel i nájemce prohlašují, že nájemce byl řádně seznámen

     s provozním řádem a plánem protipožární prevence, s umístěním hl. uzávěru vody, plynu, elektřiny, hasicích přístrojů a jejich použitím v případě havárie včetně příslušných kontaktních telefonních čísel na přivolání pomoci, což nájemce potvrzuje svým podpisem v požární knize.

6. Nájemce je povinen v celém objektu kulturního domu zajistit zákaz kouření a používání otevřeného ohně (svíček jako dekorací apod.)

Nájemce jakož i další osoby, kterým umožní vstup do pronajatých prostor, nesmí použít pyrotechnické efekty, pořádat ohňostroje v jakoukoliv hodinu jak v prostorách celého kulturního domu, tak na venkovních prostranstvích.

7. Nájemce prohlašuje, že byl pronajímatelem seznámen s obsluhou dle návodu výrobce všech spotřebičů umístěných zejména v kuchyni.

8.  Po skončení nájmu je nájemce povinen předat pronajímateli pronajaté prostory ve stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení

9. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu způsobenou nájemcem či třetími osobami, kterým umožnil do pronajatých prostor přístup na pronajatém prostoru (stavbě) a movitých věcech v nich umístěných a vyrovnat veškeré finanční závazky, včetně náhrady za

způsobenou škodu, vzniklé v souvislosti s touto nájemní smlouvou a odevzdat klíče od objektu. Nájemce je povinen způsobenou škodu uhradit v penězích nebo dle dohody s pronajímatelem zajistit odstranění škod opravou věci na své náklady.

10. Nájemce je povinen dodržovat noční klid v době od 22.00 hod. do 6.00 hodin.

11. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu.

 

 

IV.

Smluvní pokuta

 

  1. Pronajímatel a nájemce současně ujednávají smluvní pokutu v jednorázové výši 5.000,-Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za porušení povinností uvedených v bodu III. odst. 2,5 a 6 této smlouvy nájemcem.
  2. Nájemce se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit do 7 dnů ode dne jejího vyúčtování.
  3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost nájemce k úhradě škody, která pronajímateli vznikne porušením těchto smluvních povinností nájemcem či osobou, které nájemce umožnil vstup do pronajatých prostor.
  4. Ujednání o smluvní pokutě se nedotýká práva pronajímatele domáhat se náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

 

 

 

V.

Doba nájmu

 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od …………….. do ………………..

Do odevzdání klíčů správci.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

 

 

 

V Uhlířově dne

 

 

 

 

 

                                  

 

Za pronajímatele:                                                                 Nájemce: