Pokud máte zájem o odebírání aktuálních informací z obecního úřadu prostřednictvím
e-mailu, zaregistrujte se níže vložením svého
e-mailu do kolonky
"Váš e-mail". 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Svatby

v kulturním domě

Svatby v kulturním domě

Informace ke svatbám

v místním kulturním

domě naleznete zde
:

pronajem-kulturniho-domu/

 

http://www.facebook.com/KDUhlirov

KD

Jsme členy mikroregionu:

Mikroregion Hvozdnice

 

 

Čtvrté setkání

Mikroregionu

Czech POINT

e-zakázky

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Smlouva o nájmu kaple svatého Antonína v Uhlířově

 

 

Obec Uhlířov

zastoupená Jiřím Švendtem

starostou obce

IČ: 635421

Banka CREDITAS a.s., č.ú. 101037515/2250

 (dále jako pronajímatel)

 

a

 

Příjmení a jméno:

Bydliště:

 

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

 

I.

Předmět a účel nájmu

 

1. Pronajímatel zpřístupňuje touto smlouvou nájemci k užívání prostory místní kaple svatého Antonína v Uhlířově ke svatebnímu obřadu jak církevnímu tak civilnímu.

 

 

 

II.

Nájemné a cena služeb

 

1. Za pronájem zpřístupněných prostor se nájemce zavazuje platit pronajímateli částku            ve výši 2000,-Kč celkem, vypočtenou dle ceníku nájmu a služeb schváleného zastupitelstvem obce Uhlířov dne 17.9.2019 usnesením 4/6, se kterým byl nájemce seznámen.

2. Nájemné a cena služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostor jsou splatné na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo v hotovosti takto:

     a) nájemce je povinen uhradit zálohu na nájemné a služby ve výši 1 000,-Kč do 7 dnů od provedené rezervace prostor kaple

     b) zbylou část nájmu včetně ostatních finančních závazků je nájemce povinen uhradit

     do 7.dne po skončení nájmu.

3.  V případě, že nájemce neuhradí zálohu na nájemné a služby dle bodu II. odst.2 písm.a) ve sjednané lhůtě rezervace se ruší.

4. V případě, že nájemce zruší rezervaci či odstoupí od této smlouvy v době kratší než 3 měsíce přede dnem počátku nájmu, tak je povinen zaplatit pronajímateli odstupné ve výši uhrazené zálohy dle bodu II. odst.2 písm.a).

 

 

 

III.

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

 

1. Pronajímatel je povinen zpřístupnit pronajaté prostory nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání, v tomto stavu je svým nákladem udržovat a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním pronajatého prostoru spojeno.

2. Pronajímatel se zavazuje, že zpřístupní prostor kaple nájemci den předem k její výzdobě po dobu trvání nejdéle dvou hodin po domluvě se správcem kaple.

 

 

 

3. Nájemce je povinen užívat zpřístupněné prostory jen k účelu, ke kterému byly pronajaty a to ke svatebnímu obřadu. Správce zpřístupní prostory kaple nájemci v den obřadu maximálně jednu hodinu před obřadem.

 

IV.

Doba nájmu

 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou na den  ………………..

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

 

 

 

V Uhlířově dne…………………

 

 

 

 

 

                                  

 

Za pronajímatele:                                                                 Nájemce: