Pokud máte zájem o odebírání aktuálních informací z obecního úřadu prostřednictvím
e-mailu, zaregistrujte se níže vložením svého
e-mailu do kolonky
"Váš e-mail". 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

 

Svatby

v kulturním domě

Svatby v kulturním domě

Informace ke svatbám

v místním kulturním

domě naleznete zde
:

pronajem-kulturniho-domu/

 

http://www.facebook.com/KDUhlirov

KD

 

Jsme členy mikroregionu:

Mikroregion Hvozdnice

 

Reportáž z 2. Setkání

Mikroregionu

 

Czech POINT

 

e-zakázky

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Evaluace za školní rok 2006-2007 (MŠ Uhlířov)
4. března 2010 


1.Naplňování cílů programu (formulovaných ve Školském zákoně)

- Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

- Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost  působící na své okolí.


Realizace: v průběhu dne jsme se snažily pracovat podle otázek:

Co se tím, co právě děláme,děti učí a jak se rozvíjejí?

S jakou lidskou či morální hodnotou se právě setkávají?

Jaký prostor mají děti pro samostatnost, svobodu, růst sebevědomí?

Mají možnost ovlivnit chod věcí, které právě dělají?


2. Kvalita podmínek vzdělávání

Již na počátku podotýkám, že realizace všech plánů a návrhů je závislá na přídělu financí OÚ.


a) Materiální a hygienické podmínky

Podmínky se daří zlepšovat a zkvalitňovat díky dobré spolupráci s OÚ, ale i s rodiči.


Zrealizováno:
K Vánocům byla zakoupena 3 dětská kola a cyklistické přilby, 2 zahradní houpačky (sponzory), knížky.


Zakoupení notebooku, oprava starého PC pro výuku dětí.


Nový nátěr fasády.


Zabudování skříně v kanceláři.


Plán dalšího postupu:

Nutnost zavedení internetu do MŠ v Uhlířově!!! pro zkvalitnění spolupráce se ZŠ a MŠ Otice.


Odstranit obložení ve třídě, herně a šatně. Dokončit úpravy na zahradě. Pokračovat ve vybavování nábytkem přizpůsobeným antropometrickým požadavkům (herna, šatna, třída, ložnice). Doplnění TV nářadím a náčiním. Vybavení zabudovanými skříněmi. Přístavba skladu pro zahradní hračky a vybavení.


(Zodpovídá: Hodná)


b) Životospráva

Zrealizováno:

Výdejna stravy byla vybavena ohřívacím stolem.


c) Psychohygiena

Realizace:

Rodičům byly nabízeny na nástěnkách aktuální články k tématu, bylo s nimi diskutováno, vysvětlováno.


Výsledek:

Z rozhovorů s dětmi vyplývá, že jim rodiče dovolí dívat se na televizi i ve večerních hodinách, sledují nevhodné pořady.

Některé děti chodí nevhodně oblékány vhledem k teplotě v MŠ i počasí venku.

Od prosince do května velká nemocnost, většinou stále se opakující bronchitidy.


Plán dalšího postupu: Stále na rodiče působit ve smyslu zdravého způsobu života již uvedenými prostředky, uspořádat přednášky k tomuto tématu.


Zodpovídá: Hodná


d) Psychosociální podmínky- Klima MŠ

Plán dalšího postupu: Pokračovat dle podmínek uvedených v ŠVP.


e) Bezpečnostní podmínky

Viz Materiální a hygienické podmínky


f) Personální podmínky

Cílem je, aby v MŠ pracovaly učitelky s předepsaným vzděláním.


Změny:

Trvalým pracovištěm p. uč. Šachteliové Dagmar se stává od 1.9.2007 MŠ Otice, ÚV: 1,00


Na dobu určitou ÚV: 0,73 je do MŠ Uhlířov přijata p. uč. Iveta Steinerová, absolventka SPgŠ v Krnově, obor uč. MŠ.


g) Organizace a provoz v MŠ

Vzhledem k zapsanému počtu 19-ti dětí v MŠ Uhlířov,
zde pracovaly dvě uč. na ÚV 1,00 a ÚV 0,45 - z toho jedna na dvou pracovištích
(viz pracovní doba).


Tato organizace se neosvědčila. Mezi uč. byla z časových důvodů velmi malá spolupráce, podstatně větší část úkolů (zpracovávání témat, záznamy o dětech, organizační zajišťování…) spočívala na jedné z učitelek obou škol.


I práce na dvou pracovištích byla velmi náročná, hlavně v době vystupování dětí a prezentace školek na veřejnosti.


Plán dalšího postupu:

Po vyhodnocení této skutečnosti jsme došly k řešení- přijmout na MŠ v Uhlířově i na MŠ v Oticích dvě učitelky s kratším úvazkem. Tímto opatřením by se měly vyřešit problémy uvedené i v dalších bodech.


h) Spolupráce se ZŠ

Vzhledem k absenci internetu na MŠ v Uhlířově a výše uvedené organizaci provozu, byly schůzky s řed. ZŠ komplikované, ale v konečném důsledku byla spolupráce dobrá.


Realizace:
Probíhala dle plánu.


Nezrealizováno:
Účast uč. z MŠ v Uhlířově při zápisu dětí do 1. třídy (viz organizace)

Ukázka práce s předškoláky v obou MŠ (vysoká nemocnost)


Plán dalšího postupu:
Nadále spolupracovat podle plánu. Nutnost zavedení internetu na MŠ v Uhlířově.


i) Spolupráce s rodiči

Realizace:
Vztahy mezi rodinou a školkou jsou na průměrné úrovni.

Rodiče hodně využívali možnosti adaptačního programu při nástupu dítěte do MŠ, cvičení R+D.

V individuálních pohovorech byla rodičům dětí, u kterých se vyskytly odlišnosti v chování a učení navržena další spolupráce se specialisty (PPP, pediatr, poradna grafomotoriky, logopedická poradna, oční lékař).

Účast na schůzkách Klubu rodičů a zapojení do společných akcí s MŠ bylo již slabší, zúčastňovalo se jen pár stejných rodičů.

Velmi si cením pomoci rodičů při akci "Vánoční výstava", která nejen přinesla MŠ finanční částku 15 000,-Kč, ale i úspěšnou prezentaci MŠ na veřejnosti.

Rodiče nevyužili ani jednou možnosti zapůjčení odborné literatury, časopisů.

O podílení se na tvorbě ŠVP projevili malý zájem, jen souhlasili s návrhy uč., nevyvinuli žádnou iniciativu.


j) Spolupráce obou MŠ

Zrealizováno:
Společný výlet, vystoupení kouzelníka, loutkové pohádky v MŠ v Oticích.


Plán dalšího postupu:

Vzájemná návštěva obou MŠ, připravit spolu s rodiči "Odpoledne plné her a soutěží."

Zodpovídají: Evjáková, Hodná


k) Spolupráce se zřizovatelem:

Realizace:

Prostřednictvím ředitelky ZŠ byly projednány koncepční záměry MŠ. Byly provedeny a odstraněny drobné závady, byl předložen návrh na další modernizaci MŠ.


3. Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

(integrované bloky- IB)


Realizace:

Integrované bloky nebyly z časového hlediska striktně dodržovány, program byl přizpůsobován momentálním podmínkám a událostem v MŠ. Podtémata byla prodlužována či zkracována dle náročnosti obsahu, ale také zájmu dětí. Zaměření v tématech vycházelo z přirozených potřeb dětí a skutečností blízkých jejich životu.

TVP se osvědčil, učitelky budou podle něj pracovat i v příštím roce.


Nadstandardní aktivity:


Gymnastika- Špičková 9 dětí


4. Práce pedagogů

Způsob realizace: Učitelky se scházely na pedagogických poradách, pracovaly plánovitě dle ŠVP. Společně s dětmi tvořily TVP.

Spolupracovaly s rodiči - akceptovaly jejich návrhy a připomínky, umožnily jim pobyt s dítětem v MŠ pro rychlejší adaptaci.

Vedly záznamy z pozorování o dětech a vyhodnocovaly je. Prováděly evaluační činnosti, využívaly odborných metodik a poznatků ze vzdělávání. Vedly děti ke spolupráci, ale daly jim i dostatek prostoru k individuálním činnostem.


Vzdělávání:

Šachteliová: "Autogenní trénink u hyperaktivních dětí"

Velebová: "Tvořivá dramatika v praxi na MŠ"

Hodná: "Pozitivní psychologie v práci učitele aneb, jak znovu zařadit generacemi a časem prověřené hodnoty",,Změny v legislativě školství 2006-2007"


Plán dalšího postupu:

Pedagogické rady, dotazníky a ankety pro rodiče. Průběžné vyhodnocování ŠVP, evaluace.

Studiem dospět k předepsanému vzdělání.

Vytvořit Plán dalšího vzdělávání učitelek s přihlédnutím k potřebám MŠ.


5. Výsledky vzdělávání

Bylo přihlíženo k individuálním specifikům, schopnostem a potřebám dětí.

Zvýšená péče byla věnována dětem s odkladem školní docházky.

Dle výsledného hodnocení získaly předškolní děti dílčí kompetence dle svých individuálních možností, jsou připravené pro zaškolení do ZŠ.

O posunu ve vzdělávání svědčí záznamy o pozorování dětí


Plán dalšího postupu:

a) zaměřit se na rozvoj řečových schopností a výslovnost

b) více se věnovat enviromentální výchově, zodpovědnému postoji k životnímu prostředí


Realizace:
Zpracovat k oběma okruhům plán.